НУВГП / NUWM

Національний університет водного господарства та природокористування, НУВГПвищий навчальний заклад в місті Рівне, Україна.

НУВГП — визнаний в Україні та за її межами єдиний в державі вищий навчальний заклад, який готує фахівців для галузі водного господарства, з потужною матеріально-технічною базою, висококваліфікованим кадровим потенціалом, багатотисячною студентською сім'єю.

Упродовж свого існування університет пройшов славний шлях від гідротехнічного училища до провідного вищого навчального закладу України.

Викладачі, науковці та випускники університету внесли вагомий вклад у вітчизняну і світову науку та практику в галузях водного господарства, будівництва і архітектури, охорони навколишнього природного середовища, економіки природокористування, гідроенергетики, водопостачання та водовідведення, енергозбереження, машинобудування.

Авторитет університету ґрунтується на вдалому поєднанні багатьох традицій, що складалися впродовж сотні років та запровадженні нових здобутків науковцями університету, які сьогодні працюють над вирішенням питань прогнозування та управління меліорованими територіями, збереження та раціонального використання водних і земельних ресурсів, реформування та удосконалення управління водним господарством країни, забезпечення водою населення та усіх галузей економіки України.

Навчально-виховний процес в університеті забезпечує 650 науково-педагогічних працівників, у тому числі: 113 докторів наук, професорів; 387 кандидатів наук, доцентів, серед них: 45 дійсних членів галузевих академій наук України і зарубіжних країн; 31 заслужений діяч науки і техніки України, заслужені працівники освіти, винахідники, економісти та архітектори України.

Науково-педагогічні кадри для кафедр готуються в аспірантурі за 26 та в докторантурі за 6 науковими спеціальностями, де навчаються понад 120 осіб. В університеті працює 5 спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій за 9 науковими спеціальностями, дві з них — докторські.

Університет — вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, що надає освітні послуги з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог бакалавра — за 32 напрямами підготовки та магістра — за 47 спеціальностями, у тому числі, для іноземних громадян.

У складі університету функціонує 53 кафедри та 8 навчально-наукових інститутів: водного господарства та природооблаштування; будівництва та архітектури; механічний; економіки та менеджменту; права; агроекології та землеустрою; автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки; заочно-дистанційного навчання.

До складу університету також входять Інститут післядипломної освіти, Надслучанський інститут, локальні центри дистанційного навчання — Південний, Північний, Східний, Закарпатський, Західний, 5 коледжів, діє кафедра військової підготовки.

Поділитися проектом